Waardenwerk
 Nieuwsbrief

Schrijf u in voor onze digitale nieuwsbrief en blijf op de hoogte!
| Meer
Rehabilitatie congres
[ advertenties ]
Redactioneel nummer 72

Met ingang van deze jaargang voeren we een aantal kleinere en grotere veranderingen door in de opzet van Waardenwerk. Om te beginnen gaan we nauwer samenwerken met groepen en organisaties die net als wij betrokken zijn op het bevorderen en in praktijk brengen van werk dat deugt en deugd doet, met het oog op rechtvaardig en duurzaam samenleven. Die samenwerking krijgt enerzijds gestalte vanuit het Gezelschap Waardenwerk, in de vorm van gemeenschappelijk georganiseerde symposia en andere activiteiten. Anderzijds zal die samenwerking gestalte krijgen via themagedeeltes in dit tijdschrift, waarin visies, vragen en bevindingen van de betrokken organisaties belicht worden.

Mede met het oog daarop zullen in de tweede plaats ‘themaredacteuren’ een grotere inhoudelijke
rol gaan spelen binnen ons tijdschrift. Themaredacteuren geven in nauwe samenwerking met de
kernredactie vorm aan een themadeel in Waardenwerk, op initiatief van de organisatie waarmee
zij verbonden zijn, op verzoek van de redactie of op eigen initiatief. Deze themaredacteuren zullen
in de toekomst ook de rol gaan vervullen die tot nu toe aan de redactieraad van dit tijdschrift
was toegedacht. Daarom is de redactieraad met ingang van dit nummer opgeheven, met warme
dank aan de leden daarvan voor hun steun aan dit tijdschrift in de afgelopen jaren.


In de derde plaats starten we dit jaar in overleg met Uitgeverij SWP met een nieuwe reeks boekjes,
de Cahiers Waardenwerk. In deze nieuwe reeks zullen zowel thematisch geordende selecties
uit eerdere jaargangen worden opgenomen, als kortere en langere essays, beschouwingen en
onderzoeksverslagen die de zaak van Waardenwerk verder kunnen helpen.
In de vierde plaats hebben we besloten om deze redactionele inleiding voortaan veel beknopter te
houden. In plaats van een uitgebreide weergave van de hoofdlijnen van alle bijdragen, bevat het
redactioneel voortaan een korte aanduiding van de belangrijkste deelthema’s en een beknopte
omschrijving van de centrale inzet van de verschillende artikelen daarbinnen. Deze keuze voor
beknoptheid is mede ingegeven door het feit dat alle artikelen in Waardenwerk voorafgegaan worden
door een ‘leader’ waarin de hoofdlijnen van de bijdrage in kwestie worden samengevat.
De laatste verandering betreft een wijziging in de samenstelling van de kernredactie. Vier redacteuren
hebben met ingang van deze jaargang hun redacteurschap beëindigd, wegens de drang van andere werkzaamheden: Elise van Alphen, Isolde de Groot, Vicky Hölsgens en Caroline Suransky.


Wij danken hen recht hartelijk voor het belangrijke werk dat zij voor Waardenwerk hebben
verricht en voor hun toewijding aan de zaak waarvoor dit tijdschrift staat. Wij zullen ieder
van hen gaan missen en hopen dat zij in de toekomst, al is het maar af en toe, als themaredacteur
of auteur aan Waardenwerk zullen blijven bijdragen. Onze dank geldt in het bijzonder Caroline
Suransky, die zich vele jaren lang met grote kracht, warmte en toewijding als redacteur en als
hoofdredacteur voor dit tijdschrift (en de voorloper daarvan) heeft ingezet.

Dit nummer
In het eerste deelthema van dit voorjaarsnummer worden actuele vragen in het sociale domein
verkend vanuit twee verschillende invalshoeken. Aan de hand van een vergelijking van drie vigerende
modellen bespreekt Carla Kolner in het openingsartikel de actuele beleidsvraag hoe eenzaamheid
te verminderen en te voorkomen. In de tweede bijdrage schetst Laurens de Graaf op
basis van zijn lectorale intreerede aan de Hogeschool Utrecht een praktisch begaanbare route om
in publieke organisaties de beweging van ‘onderop’ en de beweging ‘aan de top’ met elkaar te
verbinden. Afsluitend trachten Josje Dikkers en Gerard Drosterij het populaire beleidsbegrip empowerment
meer scherptediepte te geven door te onderscheiden tussen structurele, organisatorische
en psychologische empowerment.

Het tweede themadeel is gewijd aan de verhouding tussen humanisme en spiritualiteit. Het wordt
voorafgegaan door een trialoog tussen Habermas, Kunneman en Ricoeur over het existentiële
zelfgesprek. Deze trialoog is geconstrueerd door Frederic Vandenberghe en kan gezien worden als
trait-d’union tussen het eerste en tweede themadeel. Dat tweede themadeel begint met een korte
inleiding van Carmen Schumann op de gespannen verhouding tussen humanisme en spiritualiteit
en wordt gevolgd door de afscheidsrede die Peter Derkx in juni 2016 heeft gehouden als hoogleraar
Geschiedenis van het Humanisme aan de Universiteit voor Humanistiek. Zijn beschouwing
vormt het hart van dit themadeel, mede als eerbetoon aan het belang van zijn langjarige onderwijs
en onderzoek voor de ontwikkeling van de humanistiek. Geïnspireerd door ideeën van
Charles Taylor, Iris Murdoch en Jaap van Praag, bieden Carmen Schumann en Annelieke Damen in
de derde bijdrage een interpretatie van humanistische geestelijke verzorging als spirituele praktijk.
Afsluitend bepleit Brecht Molenaar een zorg-ethische opvatting van de professionaliteit van
geestelijk verzorgers, waarin spiritualiteit wordt beaamd in plaats van verdrongen.
Het derde themadeel is gewijd aan vraagstukken rond burgerschap en morele diversiteit in Nederland,
in het licht van waarden- en cultuurverschillen die in het kielzog van toegenomen migratie
de afgelopen decennia tot aanzienlijk spanningen hebben geleid. Centraal in dit themadeel
staat een ingekorte versie van de oratie waarmee Sawitri Saharto in oktober 2107 de leerstoel
Burgerschap en Morele Diversiteit aan de Universiteit voor Humanistiek aanvaardde, onder de titel:
‘Gloedvol samenleven in morele diversiteit’. In het eerste commentaar op haar rede stelt Gloria
Wekker ondermeer dat Saharto teveel voorbijgaat aan het feit dat de last van het ‘samenleven in
morele diversiteit’ in onevenredige mate neergelegd wordt bij moslims. In het tweede commentaar
breekt Mariël Kanne een lans voor de ‘kernwaarden’ vrijheid, gelijkwaardigheid en solidariteit
als onmisbare randvoorwaarden om gloedvol samen te kunnen leven.

Het nummer wordt afgesloten met een bijdrage van Joachim Duyndam, waarin hij pleit voor een
belangrijke rol van geestelijk verzorgers bij vrijwillige levensbeëindiging.

Harry Kunneman