Waardenwerk
 Nieuwsbrief

Schrijf u in voor onze digitale nieuwsbrief en blijf op de hoogte!
| Meer
Rehabilitatie congres
[ advertenties ]
Afscheidsrede Harry KunnemanTer gelegenheid van het afscheid van Harry Kunneman als hoogleraar sociale en politieke theorie aan de UvH wordt op 5 oktober 2017 een afscheidssymposium georganiseerd in Utrecht. De inhoud van het symposium wijst niet alleen naar het verleden, maar ook naar de toekomst: de conferentie brengt een groot aantal denkers en doeners bij elkaar die verwantschap voelen met centrale thema’s uit zijn onderzoek en onderwijs, zoals kritisch humanisme, normatieve professionalisering, modus drie kennis en het ontwikkelen van moreel kapitaal in organisaties.
Met ingang van deze jaargang voeren we een aantal kleinere en grotere veranderingen door in de opzet van Waardenwerk. Om te beginnen gaan we nauwer samenwerken met groepen en organisaties die net als wij betrokken zijn op het bevorderen en in praktijk brengen van werk dat deugt en deugd doet, met het oog op rechtvaardig en duurzaam samenleven. Die samenwerking krijgt enerzijds gestalte vanuit het Gezelschap Waardenwerk, in de vorm van gemeenschappelijk georganiseerde symposia en andere activiteiten. Anderzijds zal die samenwerking gestalte krijgen via themagedeeltes in dit tijdschrift, waarin visies, vragen en bevindingen van de betrokken organisaties belicht worden.
Preventie van eenzaamheid als complex probleem. Over het voorkomen van complexe problemen in het sociaal domein – begrepen vanuit het medisch, sociaal en publieke gezondheidsmodel.
De samenleving verandert. Dat is van alle tijden, maar de snelheid van deze veranderingen neemt toe. In mijn openbare les die ik op 20 april 2017 heb ik uitgesproken als lector Organiseren van Verandering in het Publieke Domein, aan het kenniscentrum Sociale Innovatie van de Hogeschool Utrecht heb ik mijn visie gegeven op deze toegenomen snelheid in onze samenleving en is een onderzoeksmodel gepresenteerd waarmee ik door middel van praktijkonderzoek de verbinding zou willen maken tussen de zogenoemde ‘beweging van onderop’ en de ‘beweging aan de top’.
Het begrip empowerment komt regelmatig voor in social media en populaire discussies over loopbaanmanagement en professionele ontwikkeling. In zowel linked-in posts als vakliteratuur is de focus op persoonlijke ontwikkeling van skills en eigenschappen een centraal concept.
Spiritualiteit en humanisme: het is geen vanzelfsprekende combinatie. Beide termen worden op uiteenlopende ‒ soms conflicterende ‒ manieren gebruikt en zijn daarmee voer voor controverse.
Op 1 juli 1977, morgen precies veertig jaar geleden, begon ik als docent filosofie aan het Humanistisch Opleidings Instituut, de hboopleiding die in 1989 overging in de Universiteit voor Humanistiek. Ik weersta de verleiding om bij mijn afscheid lessen te trekken uit veertig jaar werken aan een humanistische instelling voor hoger onderwijs. Net als bij mijn inaugurele rede als hoogleraar in 2004 zal ik een tamelijk specifiek onderwerp behandelen vanuit humanistisch perspectief. Deze keer heb ik gekozen voor het thema spiritualiteit en goed ouder worden.
‘Daar hebben humanisten het niet zo over: Over de rol van spiritualiteit in het leven en werk van humanistisch raadslieden’ is de veelzeggende titel van het proefschrift van Suzette van IJssel uit 2007.
Toen mij werd gevraagd een bijdrage te leveren aan het denken over spiritualiteit in relatie tot humanisme en geestelijke begeleiding, liep ik daar direct warm voor, al wist ik dat het complexe materie betrof. In mijn artikel wil ik ter opheldering het heden van de humanistische geestelijke verzorging in het licht van het verleden bezien.
‘Welkom in Nederland’, zo begint de tekst van de participatieverklaring, die alle inburgeringsplichtige nieuwkomers moeten tekenen, die op of na 1 januari 2016 in Nederland zijn komen wonen. Door de verklaring te ondertekenen verklaart de nieuwkomer dat hij kennis heeft genomen van de kernwaarden van de Nederlandse samenleving en dat hij deze graag zal helpen uitdragen.
Dit artikel levert een aanvulling op het ‘Voorstel van wet van het Tweede Kamerlid Pia Dijkstra, betreffende de toetsing van levenseindebegeleiding van ouderen op verzoek, en tot wijziging van het Wetboek van Strafrecht, de Wet op de beroepen in de individuele gezondheidszorg en enkele andere wetten (Wet toetsing levenseindebegeleiding van ouderen op verzoek)’